2011-11-11

DAGS FÖR NY BIBELÖVERSÄTTNING?

Sedan några år har Katolska liturgiska nämnden (KLN) med biskopsvikarie F. Anders Piltz i spetsen försökt bearbeta den "officiella" (statligt tillsatta) översättningen av Bibeln kallad Bibel2000, inom ramen för en översyn av Stockholms katolska stifts liturgiska böcker. Detta skall ha inneburit uppemot tvåtusen ändringar i texten, i syfte att denna skall överensstämma med klassisk katolsk bibeltolkning och språkbruk. Att Bibel2000 har vissa kontroversiella, och ibland rent av mot traditionell kristen bibeltolkning polemiska översättningsalternativ (exempelvis att Kristus-profetior i GT har omformulerats med alternativa översättningar), är ju känt sedan länge. Behovet av en mer liturgiskt användbar Bibel är således skriande. 

I en debattartikel i Dagen motiverar Piltz dessa "ändringar" som Romersk-katolska kyrkan vill göra i Bibel2000:s översättning, vilka Svenska bibelsällskapet nu visar sig inte vilja gå med på. Detta innebär problem eftersom Gudstjänstkongregationen i Rom har utfärdat önskemål om en större enhetlighet i den världsvida Romersk-katolska kyrkans liturgiska texter. Något som bl.a. innebär nyöversättningar av missalen, t.ex. till svenska, något som också kan vara intressant för oss katoliker i Svenska kyrkan. Idag besvarar ordföranden för bibelsällskapet Piltz artikel.

Detta tycker Kyrkliga Betraktelser är intressant. Kan detta möjligen i längden leda till en fullständig nyöversättning enligt mer katolskt godtagbara teologiska (och därmed text- och traditionstrogna) formuleringar? Visst, sedan 1997 har vi ju en alternativ bibelöversättning kallad Folkbibeln, vilken dock inte kan betraktas som en fullständig nyöversättning, eftersom den till stora delar bygger på 1917:s översättning. Sedan finns också "Reformationsbibeln" och Bo Giertz privatöversättning. Alla dessa har ju naturligtvis sina problem. Bl.a. har de en allt för liten bredd, för att inte tala om för få översättare. En katolsk bibelöversättning med den stora bredd och tyngd det skulle innebära, vore inte fy skam. Troligen skulle den mycket äldre Septuaginta-texten användas som grundtext till GT, varvid vi hade sluppit vissa medeltida rabbinska omformuleringar som smugit sig in i Bibel2000. Behovet för en nyöversättning finns, och om inte Svenska bibelsällskapet går med på en katolsk revidering, då får väl Rom initiera en nyöversättning - vilken hade varit ytterst välkommen!

16 kommentarer:

Populisten sa...

Man ska inte översätta för ofta. Jag har aldrig förstått vad det var för fel med 1981 års uppfräschning av 1917 års översättning.

Kyrkliga Betraktelser sa...

Förvisso. Men när det blir uppenbart fel, måste man väl rätta till det? T.ex. "En gudsvind"/"Guds Ande", "ung kvinna"/"jungfru", för att nämna de klassiska exemplen...

Fråga dina Missionsprovinskompisar, så förstår du nog...

Gunnar Andersson sa...

Nog måste det väl vara genant för Bibelkommissionen att den världsvida Kyrkan inte godkänner översättningen. Det som dock förvånar mig lite är att jag inte kan minnas att Katolska Kyrkan i Sverige opponerade sig i någon nämnvärd grad medan översättningsarbetet pågick. Var inte p Anders Piltz f.ö med i arbetet? Var man från svensk sida beredd att acceptera översättningen tills Rom klarade ut "läge och förutsättning"? Har man helt gett upp Vulgata som normerande översättning i Kyrkan?

Kyrkliga Betraktelser sa...

Det berodde väl på att man under översättningsarbetets gång var tvungen att kompromissa. Vulgata gäller fortfarande, men gudstjänst på folkspråk kräver ju en svenskspråkig Bibel.

Anonym sa...

Det skulle vara spännande med en katolsk översättning, även om jag tror det faller på ekonomin.

Däremot så tror jag inte på tanken att använda Septuaginta som grundtext för GT, även om den kan vara vägledande för översättningen av vissa enskilda bibelställen. Hieronymus Vulgata, som var gällande i den romerska kyrkan från 400-talet fram till 1900-talet, använde ju inte Septuaginta som grundtext (med undantag av psaltaren).


Erik T

Tobias H sa...

Det finns inga översättningar i Bibel 2000 som är "polemiska" mot traditionell tolkning. Det brukar vara Folkbibel-kretsarna som odlar den myten.

Populisten sa...

Nu var inte min kommentar tänkt som ett försvar för Bibel 2000 (mitt exemplar får endast lämna bokhyllan om jag vill läsa GT-apokryferna), jag gillar verkligen inte denna helt otraditionella översättning. Men jag kan inte se nödvändigheten med ÄNNU en översättning. Varför inte bara gå tillbaka till Bibel -81? Sen finns ju Folkbibeln som alternativ. Och Giertz privatöversättning som ju nämns i inlägget.

Det måste, som jag ser det, vara möjligt att hitta åtminstone en kombination av texter som kan accepteras och användas av ett relativt brett spektrum av traditionellt sinnade. -81 års GT + Giertz NT kanske vore nåt om man nu inte kan tänka sig -81 rakt av?

Kyrkliga Betraktelser sa...

Tobias: så det faktum att man konsekvent tonar ned sådant i GT som kan tolkas som Kristus-förebilder/profetior, och konsekvent använder icketraditionella översättningsalternativ, är således bara slumpen?

Populisten: som du kan läsa i inlägget motiverar jag ju varför det behövs ännu en översättning. 81 = 2000, Giertz problem är ju att det är just en privatöversättning av EN person. Folkbibelns problem är att den är ekumeniskt allt för smal och hade en allt för liten krets av översättare. Att kombinera är väl inte ens möjligt av copyright-skäl? Vi kan väl inte fira gudstjänst genom att läsa ur olika biblar?

Populisten sa...

Copyright är en fråga som i allmänhet är enkel att lösa med pengar så länge man tar en textmassa i sin helhet. För att få ge ut en blandbibel så skulle man få förhandla om royalties med flera parter, t.ex. Bibelsällskapet för GT och Giertz arvingar för NT (om vi struntar i huruvida det är lämpligt att använda dessa delar eller ej). Vill man däremot som RKK ändra i en text så brukar de flesta rättighetsinnehavare sätta sig på tvären. Med rätta kan jag nog i allmänhet tycka även om det känns ogint i det specifika fallet.

-81 NT = 2000 NT ja, men -81 GT = 1917 GT med uppfräschat språk. Den kritik jag har uppfattat mot Bibel 2000 har i stort sett riktat sig mot GT men debattens vågor kan ju gått höga då 81:an kom utan att jag la märke till det som förstaklassare. Ett alternativ vore i så fall en språklig förnyelse av 1917 års NT vars copyright torde ha gått ut.

För gudstjänsten ser jag f.ö. inga problem att blanda översättningar eftersom man ju läser gudstjänsttexterna ur en evangeliebok och inte en Bibel. Att skapa en sådan evangeliebok leder bara till att fler parter ska få royalties (men totalsumman behöver inte bli större för det). Men det är nog ändå en nödlösning eftersom det blir trassligt om gudstjänstbesökarna går hem och slår upp texterna.

Tobias H sa...

Kyrkliga Betraktelser, du får gärna precisera vad du avser. På vilket sätt är följande nedtonat eller otraditionellt: "Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot?" (Jes 53:5 ©SBS)

Gunnar Andersson sa...

Det är helt klart en intressant fråga detta med Bibel 2000. Jag undrar dock bara om Vulgata är/var en auktortativ översättning till latin, går det då inte att göra en auktoritativ översättning till svenska av den? Hur har katolska Kyrkan hanterat bibelöversättningar i andra länder?
Är det bara Sverige som fått en "otraditionell" bibelöversättning och är detta följden av att staten bekostade bibelkommissionens arbete?

Tobias H sa...

Gunnar: Rom vill numera att översättningarna utgår från grundspråken (hebreiska/arameiska/grekiska). Däremot är Vulgata normerande för kanons omfång.

Bibel 2000 är inte särskilt otraditionell om man jämför med en del helkatolska översättningar. New American Bible lanserade "the reign of God" i stället för "the kingdom of God", vilket fick kyrkobesökarna att undra vad det för sorts regn. New Jerusalem Bible har "Yahweh" i stället för "the Lord". Det senare är en sådan sak som Liturgiam authenticam förbjuder.

Bibel 2000 har inte heller några vidlyftiga försök till "inklusivt språk". Nej, jämför man med hur det ser ut världen över, så är bibelkommissionens översättning snarast konservativ.

Manlig präst sa...

Tobias H,
du har helt rätt i att problematisera det här för dessa självutnämnda traditionalister. Det krävs en insikt, som du besitter, i de direktiv som gäller från Roms håll. Att som Piltz och gänget gnälla över en helt oliberal översättning som B2000, och dessutom fräckt nog försöka smyga in 2000 (!) halvheretiska moment, är fullständigt absurt. Kanske beror det på att papisterna behöver något att identifiera sig med här i sverige. Som minoritet vill säga.

Jag vill bara fråga den här så kallade högkyrkliga bloggen, med alla självutnämnda traditionalister, vart er trohet till evangeliet ligger? Har ni överhuvudtaget läst hebreiska, grekiska och latin? Kan ni, med evangeliet i fokus som er kyrka genom sina bekännelseskrifter befäst, försvara en omotiverad förvanskning av evangeliet och bibeln med traditionen som huvudargument?

Kyrkliga Betraktelser sa...

På vad sätt är vi en "så kallad högkyrklig blogg"?

Som svar på din fråga, o du så manlige och protestantiske präst, så ja, undertecknad är utbildad i bibliska språk. Bibel2000 textkritiska översättning, om något, är "förvanskning av evangeliet och bibeln". Den för in vinklad liberalteologi som motivering till översättningsalternativen. En bibel som följer rabbinska omformuleringar från medeltiden, vilka bevisligen syftade till att nedmontera kristologisk GT-tolkning!

Jag råder herrarna Tobias H och "manlig präst" googla runt lite, så får ni se på vad jag syftar. Kritiken av Bibel2000 delas av många högt meriterade bibelforskare och teologer. Under mina studier har det kritiken kommit till och med från professorer som själva var med i översättningsarbetet!

I min egen bristfälliga kunskap litar jag hellre på sådana som dem och inte några anonyma kommentatorer och liberalteologiska Kristusförnekare.

Tobias H sa...

Oj!

Manlig präst: Du behöver själv orientera dig bättre. F. Piltz och KLN "gnäller" inte, utan försöker tillmötesgå den romerska gudstjänstkongregationens krav på hur de liturgiska översättningarna skall vara utformade. Initiativet till ändringarna kommer inte från "papisterna" här i landet utan från Rom. (Jag är själv papist för övrigt.) De 2000 ändringarna är givetvis inte vare sig halv- eller helheretiska; problemet med många av dem är att de avviker från av Bibelkommissionen valda översättningsprinciper.

Kyrkliga Betraktelser: Det vore intressant att få veta vilka professorer det är som du talar om. Jag känner till en enda exeget med högre akademisk meritering som bedömer Bibel 2000 på det sätt som du gör, docent Seth Erlandsson, vars skrift "Hur skall Bibeln översättas?" är en otillförlitlig partsinlaga. (Att andra exegeter kan vara kritiska till, och diskutera, enskildheter i översättningen är ju en annan sak och helt naturligt.) Fyll gärna på med namn!

Frid och allt gott, önskar
Tobias H,
Kristusbekännande oliberal teolog!

Kyrkliga Betraktelser sa...

Tobias H: jag vet inget om dig, varför jag heller inte vill kalla dig vare sig Kristusförnekare eller liberalteolog. Jag menar heller inte att hela Bibel2000 är förkastlig, men likväl ser jag problem i den anda översättningen genomfördes, och att VISSA översättningsalternativ är problematiska, för att inte säga felaktiga. Bevisligen har jag ju Gudstjänstkongregationen på min sida, liksom professor, biskopsvikarie , F. Anders Piltz.

Vidare nämner jag inga namn på de professorer jag avser. Ej heller vilken teologisk institution jag studerat vid (allt av sekretesskäl). Men jag kan väl medge att det inte är Biblicum i Ljungby i alla fall! ;-)