2010-06-24

NY KYRKOHANDBOK

Som bekant är en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan på väg. Med tanke på det utgångsläge vår kyrka befinner sig i kan det väl redan så här kort konstateras att vad som komma skall inte kommer att bli särskilt imponerande ur en svenskkyrklig-katolsk synvinkel. Att vår kyrkoledning efter blott 24 år öht känner ett behov av ny handbok är ju i sig rätt märkligt och anmärkningsvärt. Men det är klart: "tiderna förändras ju" och teologin likaså - möjligen också Gud, påstår man ju. Vad vi har att vänta oss kan vi få en liten glimt av här och här.

Det mest oroande bör ju vara antydningen att göra synda- och trosbekännelse fakultativ, dvs möjliga att utesluta från mässans fasta ordning. I en kyrka utan främjande av bikt och tendenser till hyschande kring syndabegreppet vore ju detta minst sagt katastrofalt - och tack och lov är stiften än så länge skeptiska. Allt detta för att inte tala om den "teologiska grundprinciperna" att undvika "kyriokala och patriarkala termer", dvs benämna Gud som "Han", "Fader", "Herre", "allsmäktig" osv - en farlig väg bort från traditionell kristen tro och lära.

På dessa utkast har nu arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse reagerat. Mer om detta här. Kyrkliga Betraktelser lär återkomma!

Kristus nåd. Maria bed.

2010-06-15

FRÖET TILL "LUTHERANUM CAETIBUS" SÅTT I TYSKLAND?

Genom blogg- skribentens kontakter i Tyskland och ihärdiga påminnelser från en av Kyrkliga Betraktelsers flitigaste läsare (jag lyfter på birettan för Erik Å och bugar), har det kommit mig/oss tillkänna att en internationell teologisk konferens ägt rum i tyska Bamberg, 7-9 juni. Mötet avhandlade den gemensamma viljan till försoning och enhet mellan grupper sprungna ur de kyrkor som sedan 1500-talet varit skilda från Romersk-katolska kyrkan, och Petri efterträdare.

Medverkande vid mötet var företrädare för katolskt sinnade grupperingar inom den tyska Evangeliska kyrkan (EKD), Svenska kyrkan och några amerikanska samfund, närmare bestämt: Bund für christlische Einheit och Bund für Evangelisch-Katolische Einheit samt deras svenska motsvarighet Förbundet för Kristen Enhet (FKE), vidare St. Jakoubusbruderschaft, Hochkirchlicher Apostolat St. Ansgar, Hochkirchliche Vereinigung Augsburgischen Bekentnisses, Priorat St. Wigberti (=Kloster Werningshausen), Heliga korsets och profeten Elias kloster i Östanbäck, Arbeitsgemeinschaft Kirchliche Erneuerung (=tyska aKF) och Congregatio Canicorum Sancti Augustinii. Representant från Sverige var (bl.a?) F Caesarius Cavallin.

Konferensens uttryckliga mål och sedermera resultat var att bilda ett internationellt nätverk för grupper inom reformationens kyrkor, vilka gemensamt vill söka synlig kyrklig och sakramental enhet med Petri efterträdare, biskopen av Rom. Denna "Evangelisch-Katolische Gemeinschaft Augustana" (="Evangelisk-katolska Augustanagemenskapen") vill tillsammans med Vatikanen förhandla fram en lösning för de katolskt troende "lutheranerna", likt den anglo-katolikerna erbjudits i den apostoliska konstitutionen Anglicanorum Coetibus, om vilken denna blogg flertalet gånger tidigare skrivit. Det nya nätverkets statuter lyder som följer (min övers.):

  1. De undertecknande kyrkorna och gemenskaperna grundar denna internationella gemenskap med målet att återförena de evangelisk-katolska kyrkorna och gemenskaperna med biskopen och kyrkan i Rom.
  2. Kyrkor och gemenskaper med liknande mål inbjudes att ansluta sig till gemenskapen.
  3. Medlemmarna förklarar [följande] som nödvändiga beståndsdelar i sin trosbekännelse: Bibeln inklusive de deuterokanoniska böckerna såsom varande Guds ord i den autentiska katolska trons förståelse, genom vilken alla dogmer och katolska traditioner bedöms (norma normans non normata); den apostoliska, nicenska och athanasianska trosbekännelsen; alla ekumeniska konciliers beslut, vilka är erkända av den Romersk-katolska kyrkan, såtillvida de står i överensstämmelse med Evangeliet och den autentiska katolska traditionen; konciliet i Chalcedons definition av de gudomliga och mänskliga naturerna i personen Jesus Kristus; den oförändrade Augsburgska bekännelsen, Luthers lilla katekes och den anglikanska kyrkans 39 artiklar; de övriga utläggningarna i den lutherska Konkordieboken, såtillvida de står i överensstämmelse med Evangeliet och den autentiska katolska traditionen [!]; de gemensamma katolsk-lutherska utläggningarna och gemensamma konstaterandet över rättfärdiggörelselärans grundsanningar; Guds skapelse av Himmel och Jord, allt synligt och osynligt såsom Hans ords och andes verk; Guds fortskridande skaparverk i bevarandet och utvecklandet av allt skapat (creatio continua); förkastandet av allt ateistiskt evolutionstänkande; de sju sakramenten, såsom de mottagits genom den katolska traditionen; brödets och vinets förvandling till Herrens kropp och blod vid eukaristins firande och den gudomliga Kristi och mänskliga Jesu reella och fortsättande närvaro i eukaristin, såsom det också definieras i artikel X i den Augsburgska bekännelsen; mottagandet av Herrens kropp i de troendes gemenskap på samma sätt som apostlarna mottog honom ur Kristi egen hand; det värdiga förvarandet av de konsekrerade elementen för utdelande till hembundna [ty. "hausgebundene"] personer, sjuka och döende, liksom för kyrklig tillbedjan utanför eukaristifirandet; biskopsämbetet såsom en del av Kyrkans essens, och inte bara en detalj av dess bene esse; det tredelade vigda ämbetet [bestående] av diakoner, präster och biskopar, vilka är förbehållna döpta och konfirmerade män, som giltigt vigs av biskopar i den apostoliska efterföljelsen; äktenskapets sakrament som den sakramentala livslånga äktenskapliga föreningen mellan en man och en kvinna; ett förbud för alla vigda ämbetsmän [ty. "alle Geistlichen"] att bekräfta eller välsigna s.k. "äktenskap" mellan homosexuella, civila homosexuella partnerskap eller ett homosexuellt pars adoption av ett barn. Alla nya medlemmar måste bejaka dessa element i sina trosbekännelser.
  4. Kyrkor och gemenskaper kan antingen ansluta sig korporativt eller utse en representant som sitt språkrör, som därmed inträder som personlig medlem.
Sedan följer fem punkter av mer konstitutionell karaktär. Som gemensamt beslutsfattande organ för nätverket har man en medlemsförsamling (ty. "Mitgliederversammlung") och en ordförande. Utifrån denna vill man att en framtida - från katolsk sida erkänd - "kanonisk förening" (ty. "kanonischer Verein") skall uppstå. Ordföranden för Bund für Christliche Einheit och en av initiativtagarna till konferensen i Bamberg, Dr. Hansjürgen Knoche (bilden), skriver på sin blogg att det härmed finns en internationell gemenskap som "omedelbart och officiellt kan erkännas av de centrala romerska auktoriteterna (Enhetsrådet och Troskongregationen)".
Vidare skriver Knoche att de små kyrkosamfund av amerikanskt-lutherskt ursprung, som också deltog vid konferensen och går under beteckningen Anglo-Lutheran Catholic Church respektive Anglo-Lutherisch Katholische Kirche, i detta nu för samtal med Troskongregationen om deras inträde i full gemenskap med den Romersk-katolska kyrkan, under förutsättning att de får bevara (vissa) lutherska traditioner. Vilka traditioner det skulle röra sig om avslöjar inte Knoches text. Avslutningsvis skriver han:
"För de tyska och svenska gemenskaperna diskuterar man (ev. som övergångslösning) en ny modell: att förbli i sina moderkyrkor [ty. eg. "ihrer landeskirche"] under tillsyn av en romersk-katolsk biskop i liturgiskt och dogmatiskt hänseende".
Kyrkliga Betraktelser bevakar den fortsatta utvecklingen och lär återkomma i ämnet.

2010-06-14

FÖRBUNDET FÖR KRISTEN ENHET

Idag blev undertecknad med sin blivande hustru medlemmar i FKE - Förbundet för Kristen Enhet. Stora saker är på väg att hända, se till att vara med i detta viktiga arbete, oavsett om du är svenskkyrklig eller romersk katolik. Ansök om medlemskap du också, gärna redan idag! Kom med i arbetet för synlig kristen enhet!

"Förbundet arbetar för en enad kristen kyrka med biskopen av Rom som enande och enad gestalt. FKE bildades 1965 med syftet att finna gemensamma trostolkningar och på sikt en synlig enhet mellan Svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan".


"Jag ber att de alla skall bli ett". Joh. 17.

2010-06-10

OM PÅVENS CEREMONIMÄSTARE

Monsignor Guido Marini är påvens ceremonimästare.* En tjänst han tillträdde 2007 och som efterträdare till den mer liturgiskt-modernistiskt inriktade Msgr Piero Marini (inte på något plan besläktad!). Sedan Marinis tillträde har Peterskyrkans liturgi präglats av vad som brukar kallas "kontinuitetens hermeneutik", dvs. påve Benedikt XVI:s vision om att Andra vatikankonciliets reformer - läromässiga som liturgiska - skall tolkas i ljuset av Kyrkans tradition:


* Ceremonimästaren är en liturgisk assistent som ser till att liturgin firas på ett korrekt sätt.

2010-06-08

SALIGE JERZY - EN MARTYRPRÄST I VÅR TID

Martyrskapet är en verklighet också i vår tid. Det är lätt att vi glömmer det när vi läser om martyrerna som massakrerades på de romerska arenorna, missionerande munkar som mördades av asatroende svear, dem som hellre gick i döden än att lämna sin tro på 1500-talet, osv. Men martyrskapet är något som i allra högsta grad också sker i detta nu, idag. Vår tid är inte alls trygg, världen hatar fortfarande Kristus och förföljelserna mot hans lärjungar är en mörk, men reell sida av lärjungaskapet. I svallvågorna av en allt mer tilltagande islamisering av Mellanöstern, förföljs kristna i Irak, Egypten, Palestina, men också i Sudan och Nigeria. I turistländer med vilja till EU-inträde sker det också; i Turkiet. I förra veckan dödades t.ex. en turkisk katolsk ärkebiskop. Militant islam är inte, och har inte varit, det enda hotet mot kristna; i Indien förföljs kristna minoriteter av hinduer. Hotet kan också komma från sekulärt och särskilt ateistiskt håll: t.ex. S:t Maximilian Kolbe och andra martyrer som dog i nazismens utrotningsläger. Ett större hot i modern tid var dock den gudlösa kommunismen som skördade offer i Sovjetunionen och dess satellitstater i Östeuropa och ännu förföljer kristna i Kina och Nordkorea. Ett offer för denna ideologis förföljelse var den polske prästen fader Jerzy Popiełuszko, som saligförklarades av påven i helgen.

Den salige Jerzy (bilden) föddes 1947 i Okopy i närheten av Suchowola, i nordöstra Polen. När det polska folket i början av 1980-talet började resa sig mot den kommunistiska diktaturen, blev fader Jerzy snart en berömd predikant och företrädare för det katolska motståndet. Under undantagstillståndet som regimen införde för att kväva motståndet, anordnade F Jerzy utomhusmässor som tilldrog stora skaror människor. 1984 fick regimen nog och kidnappade och mördade F Jercy Popiełuszko. Han led martyrskapet den 19 oktober, 37 år gammal. Mördad för att ha predikat sanningen och lett folket i gudstjänst.

Även om vår situation inte är den samma, är dock F Jerzys martyrskap aktuellt även för oss, trots att ingen dör i Sverige för sin kristna tro. Men likväl blir den katolska kristna tron motarbetad och hånad både i samhälle och kyrka. Jag tänker särskilt på alla våra präster i Svenska kyrkan som motarbetas och mobbas ut för sina övertygelsers skull, för dem som får lida psykiskt för sin tros skull. Må den salige Jerzy bli en förebild för dem, så att de kan stå fasta och modigt arbeta vidare för de själar som anförtrotts dem.
Salige Jerzy be för oss. Be för goda, modiga och trogna präster i hela Kristi Kyrka. Amen.

2010-06-03

CORPUS CHRISTI: KRISTI KROPPS OCH BLODS FEST


Högt lovad och välsignad är Jesus Kristus
i altarets allra heligaste sakrament!

LÅT OSS BEDJA
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din återlösnings frukter i vårt liv.
Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.